KoS flagga

Korpo Sjöfarare rf. Korppoon Merenkävijät r.y.

Föreningen


Korpo Sjöfarare r.f. bildades i Korpo den 4. april 1998.


Vid ett välbesökt stiftande möte som hölls på Kommunalgården grundades

klubben som fick namnet Korpo Sjöfarare r.f. och på finska Korppoon

Merenkävijät r.y. Den arbetsgrupp, som utsågs i samband med Korpo Runt

-seglingen den 3.8.1997 och som arbetat under Christer Nybacks ordförandeskap, hade också gjort ett förslag till stadgar. Dessa godkändes med några få ändringar. Mötet valde

en interimstyrelse som bl.a. fick i uppdrag att registrera den nya föreningen. Som

årsavgift för det första verksamhetsåret fastställdes 100 mk. Mötesordföranden

Christer Nyback uttalade sin tillfredsställelse över att en båtklubb hade bildats.

”Det har ju nästan varit skamligt att en av landets till vattenarealen största

kommuner inte haft en egen båtklubb. Nu är saken avhjälpt.”


Till den första kommodoren för KoS utsågs kommundirektör Christer Nyback. De

övriga medlemmarna i interimstyrelsen var Leif Lindström, vicekommodor,

Kurt-Erik Långbacka, sekreterare, John Lagström, kassör samt Jacob Fellman och

Folke Österman.


Föreningens syftemål


Föreningen syftemål är att utveckla och främja båtsporten samt sina medlemmars

sjömanskap. Detta skall förverkligas genom kurser, praktiska övningar och tävlingar.

Som medlem får du köpa och använda

KoS vimpel och klubbflagga (besiktade

båtar) besikta båten i Korpo, eller annanstans

enligt överenskommelse, utnyttja klubb-

hamnen i Pimarmo, delta i KoS verksamhet

(eskader, kappsegling, ungdomsarbete etc.)

och köpa klubbprylar.

Du får också information via årsboken som

utkommer en gång i året om bl.a. rabatter

som våra samarbetspartners bjuder på.


Jäsenenä saat ostaa ja käyttää KoS:in viiriä ja seuralippua

(katsastetut veneet), katsastuttaa veneesi Korppoossa,

tai sopimuksen mukaan muuallakin, käyttää kerhosatamaa

Pimarmossa, osallistua seuran toimintaan (eskaaderi,

kilpapurjehdus, nuorisotyö jne.) sekä ostaa kerhotarvikkeita.

Saat myös informaatiota kerran vuodessa ilmestyvästä

vuosikirjasta josta myös ilmenee yhteistyökumppaneidemme

kulloinkin myöntämät alennukset.

Välkommen Tervetuloa

Yhdistys


Korppoon Merenkävijät perustettiin 4. huhtikuuta 1998.

Korppoon Merenkävijät r.y. -työryhmä joka valittiin Korppoon Ympäri

-purjehduksen yhteydessä 3.8.1997 ja jonka puheenjohtajana toimi

Christer Nyback, oli tehnyt myös ehdotuksen yhdistyksen säännöiksi.

Säännöt hyväksyttiin pienin muutoksin. Kokouksessa valittiin hallitus

joka sai tehtäväkseen rekisteröidä perustettu seura. Jäsenmaksun

suuruudeksi päätettiin ensimmäisenä vuonna 100 mk. Kokouksen

puheenjohtaja ilmaisi tyytyväisyytensä siitä, että venekerho on perustettu.

”Onhan ollut lähes häpeällistä että Suomen vesialueiltaan lähes suurin kunta

oli ollut ilman venekerhoa. Nyt asia on korjattu.”


Seuran ensimmäiseksi kommodoriksi valittiin kunnanjohtaja Christer Nyback.

Hallituksen muut jäsenet olivat Leif Lindström, varakommodori, Kurt-Erik Långbacka,

sihteeri, John Lagström, kassanhoitaja sekä Jacob Fellman ja Folke Österman.


Seuran tavoite

Seuran tavoitteena on kehittää ja edistää vesillä liikkumista sekä jäsentensä

merimiestaitoja. Tämä toteutetaan kursseilla, käytännön harjoituksin ja kilpailuilla.