Korpo Sjöfarare r.f. bildades i Korpo den 4. april 1998.

Vid ett välbesökt stiftande möte som hölls på Kommunalgården grundades klubben som fick namnet Korpo Sjöfarare r.f. och på finska Korppoon Merenkävijät r.y. Den arbetsgrupp, som utsågs i samband med Korpo Runt-seglingen den 3.8.1997 och som arbetat under Christer Nybacks ordförandeskap, hade också gjort ett förslag till stadgar. Dessa godkändes med några få ändringar. Mötet valde en interimstyrelse som bl.a. fick i uppdrag att registrera den nya föreningen. Som årsavgift för det första verksamhetsåret fastställdes 100 mk. Mötesordföranden Christer Nyback uttalade sin tillfredsställelse över att en båtklubb hade bildats. ”Det har ju nästan varit skamligt att en av landets till vattenarealen största kommuner inte haft en egen båtklubb. Nu är saken avhjälpt.”

Till den första kommodoren för KoS utsågs kommundirektör Christer Nyback. De övriga medlemmarna i interimstyrelsen var Leif Lindström, vicekommodor, Kurt-Erik Långbacka, sekreterare, John Lagström, kassör samt Jacob Fellman och Folke Österman.

Föreningens syftemål

Föreningen syftemål är att utveckla och främja båtsporten samt sina medlemmars sjömanskap. Detta skall förverkligas genom kurser, praktiska övningar och tävlingar.

Årsböcker